Srilanka Government

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙහි කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩය - 02 සේවා ගණය සදහා වන බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය.

 

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙහි කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩය - 02 සේවා ගණය සදහා වන බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩය - 02 සේවා ගණය සදහා වන බදවා ගැනීමේ පටිපාටියෙහි සංශෝධන පහතින් භාගත කර ගත හැක.

(download here).

 

Last Updated on Tuesday, 09 June 2020 07:37
 
From
To
Item
Train
Weight (Kg)